top of page

PROJEKT CRP V4-1815 - Zmanjšanja sušnega stresa in povečanja rodovitnosti tal

Društvo SZOK sodeluje v projektu CRP V4-1815 – Zmanjšanja sušnega stresa in povečanja rodovitnosti tal z uvajanjem ohranitvene (konzervacijske) obdelava tal v trajnostno poljedelstvo.


Glavni cilji projekta

  1. . Gospodarjenje na travinju za povečanje C v tleh: vpliva košnje in paše na vezavo C, botanično sestavo ruše, globino koreninskih sistemov in vsebnost organskega C v različnih tal, priporočila za različne načine rabe.

  2. Vloga ohranitvenega kmetijstva: vpliv ohranitvene obdelave - minimalnega posega v tla, stalne pokrovnosti in biodiverzitete na povečanje vezave ogljika v tleh in zmanjšanje sušnega stresa rastlin.

  3. Vpliv dolgoletnega dodajanja hlevskega gnoja: p rou čili bomo novo razvite strategije gnojenja s hlevskim gnojem in različnimi odmerki dušika na povečanje deleža C v tleh v različnih pedoklimatskih pogojih Slovenje, upoštevali bomo vpliv širokega kolobarja in stalne pokritosti površin z rastlinskimi ostanki.


Kmetijska pridelava na prostem je odvisna od vremena in vpliva klimatskih sprememb. Kmetijska tla (njive, travinje) so marsikje v Sloveniji neprimerno oskrbovana in obdelana zaradi uporabe težke mehanizacije in ozkega kolobarja ter slabe strukture. Kmetijske rastline, ki rastejo na tleh s slabo kondicijo, so manj odporne in bolj podvržene vplivu podnebnih sprememb (vročinski stres, bolezni, odpornost …). Kmetijska tla s prevladujočo proizvodno funkcijo ob pravilni oskrbi omogočajo blaženje podnebnih sprememb preko vezave ogljika v organsko snov v tla, kar je ena od pomembnih postavk nove evropske podnebno raziskovalne politike.
Partnerji projekta:


Financerji projekta:
26 views1 comment

1 Comment


FINANCIRANJEod STEFKA KURALT VIDAMAR  

Najlepša hvala Bogu, da je STEFKA KURALT VIDAMAR  vrnil na mojo pot.

Sem kmet in prihajam iz Slovenije

Za vse vaše finančne potrebe ali finančne težave se obrnite na to odlično STEFKA KURALT VIDAMAR in popolnoma boste zadovoljni. Ta ženska mi je pravkar pomagala z majhno vsoto 50.000 evrov in to je zame več kot dovolj.

Bogu se zelo zahvaljujem, ker me je postavil na mojo pot.

Ona je ženska s srcem, zahvaljujoč tej čudoviti ženski sem lahko dvignil svoj življenjski standard in svoj dolg.

Če potrebujete majhno posojilo, se obrnite na njih in ne boste razočarani.

Elektronski naslov: kuraltvidamarstefka@gmail.com

Upoštevajte to:

Če niste iz Slovenije, prosim vzdrži se

Hvala vam

Like
bottom of page