top of page

PROJEKT CRP V4-1815 - Zmanjšanja sušnega stresa in povečanja rodovitnosti tal

Društvo SZOK sodeluje v projektu CRP V4-1815 – Zmanjšanja sušnega stresa in povečanja rodovitnosti tal z uvajanjem ohranitvene (konzervacijske) obdelava tal v trajnostno poljedelstvo.


Glavni cilji projekta

  1. . Gospodarjenje na travinju za povečanje C v tleh: vpliva košnje in paše na vezavo C, botanično sestavo ruše, globino koreninskih sistemov in vsebnost organskega C v različnih tal, priporočila za različne načine rabe.

  2. Vloga ohranitvenega kmetijstva: vpliv ohranitvene obdelave - minimalnega posega v tla, stalne pokrovnosti in biodiverzitete na povečanje vezave ogljika v tleh in zmanjšanje sušnega stresa rastlin.

  3. Vpliv dolgoletnega dodajanja hlevskega gnoja: p rou čili bomo novo razvite strategije gnojenja s hlevskim gnojem in različnimi odmerki dušika na povečanje deleža C v tleh v različnih pedoklimatskih pogojih Slovenje, upoštevali bomo vpliv širokega kolobarja in stalne pokritosti površin z rastlinskimi ostanki.


Kmetijska pridelava na prostem je odvisna od vremena in vpliva klimatskih sprememb. Kmetijska tla (njive, travinje) so marsikje v Sloveniji neprimerno oskrbovana in obdelana zaradi uporabe težke mehanizacije in ozkega kolobarja ter slabe strukture. Kmetijske rastline, ki rastejo na tleh s slabo kondicijo, so manj odporne in bolj podvržene vplivu podnebnih sprememb (vročinski stres, bolezni, odpornost …). Kmetijska tla s prevladujočo proizvodno funkcijo ob pravilni oskrbi omogočajo blaženje podnebnih sprememb preko vezave ogljika v organsko snov v tla, kar je ena od pomembnih postavk nove evropske podnebno raziskovalne politike.
Partnerji projekta:


Financerji projekta:
23 views0 comments

Comments


bottom of page