top of page

Reportaža z zbora članov SZOK 2023

V Slovenskem združenju za ohranitveno kmetijstvo vsako letni zbor članov že tradicionalno opravimo v okviru strokovne ekskurzije, ki smo jo letos organizirali na območju osrednje Slovenije. S člani smo se najprej srečali v bližini Vodic, kjer dejavnost na poljih opravlja podjetje Agroemona d.d. – eno večjih kmetijskih gospodarstev na območju osrednje Slovenije, ki se ukvarja s poljedelsko pridelavo in se po prevzemu lastništva s strani mlajših, inovativnih kmetov-podjetnikov sodobno tehnološko opremlja ter preusmerja v pridelavo po načelih ohranitvenega kmetijstva.Tehnolog Anže F. nam je predstavil vizijo podjetja, način ter tehnologijo pridelave poljščin. Pri delovnih procesih stremijo k njihovi optimizaciji v smislu iskanja kompromisov za racionalizacijo stroškov pridelave ter skrbi za rodovitna in zdrava tla. S tem namenom postopoma prehajajo na uveljavljanje principov ohranitvenega kmetijstva, zato površin ne orjejo in jih le plitvo obdelujejo ter izvajajo druge ukrepe za doseganje čim večje pokritosti površine tal preko celega leta in širjenje nabora gojenih rastlin v kolobarju. Večinoma pridelujejo žita, koruzo, sojo, krompir, čebulo in nekatere druge poljščine. Struktura kolobarja se spreminja in prilagaja tržnim razmeram. Kmetujejo na okrog 600 ha njivskih površin, ki zajemajo večje zaključene komplekse zemljišč, ki se razprostirajo na različnih območjih v okolici Ljubljane in delu Gorenjske. Razlike v pripravi tal za setev, kolobar in ostale specifike pri pridelavi na različnih območjih narekujejo različni talni tipi, od izrazito skeletnih tal na območju Kamniško-Mengeškega polja, ilovnatih tal na območju Vodic, do težjih glinenih tal pri Depali vasi na katerih izvajajo različne ukrepe za pripravo tal in pripravo zemljišč (drenaža, podrahlavanje). Za opravljanje del na polju imajo na voljo sodobno kmetijsko mehanizacijo za plitvo obdelavo tal, no-till sejalnice za strno in presledno setev ter podrahljalnik z dodanimi elementi za izvajanje drenaže.Svojo zgodbo nam je predstavil tudi Bojan Cajhen iz družinske kmetije Cajhen iz Pšate pri Ljubljani. Na kmetiji kjer se primarno ukvarjajo z rejo krav molznic in mečno proizvodnjo, krmo za živali pridelujejo na več kot 100 ha njiv in travnikov. Bojan nam je v razgovoru predstavil svojo filozofijo ter svoje začetke postopnega opuščanja oranja na njivah in opozoril na številne ovire s katerimi se je na svoji poti srečeval ter se jim bolj ali manj uspešno zoperstavil. Pluga na kmetiji ne uporablja že vrsto let in kmetijsko mehanizacijo prilagaja tehnologiji pridelave brez intenzivne obdelave tal. Poudaril je postopnost prehoda ter pomen izkušenj, ki sčasoma omogočile uspešno uveljavitev načel ohranitvenega kmetijstva v praksi.


Letno skupščino smo povzeli dogajanje v preteklem letu, udejstvovanjem združenja na nacionalnem in mednarodnem nivoju (ECAF, EU Erasmus Plus projekt), se seznanili s finančnim poslovanjem združenja ter sprejeli program dela za 2023. V letošnjem letu načrtujemo veliko število aktivnosti, ki bodo osredotočene v promocijo OK, v okviru delavnic in praktičnih prikazov za kmete ter druge zainteresirane. Med osnovnimi cilji so tudi pridobitev statusa združenja kot NVO, ki deluje na področju kmetijstva, povečevanje števila aktivnih članov in organizacija ekskurzije v Švico (povabilo društva Swiss no-till).91 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page